ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 19 ก.ย 62   เวลา 22:19:09
 
   
ลำดับ
คณะ
จำนวนสาขา
ป.โท
ป.ตรี 
ปวส. 
รวม
1 คณะเกษตรศาสตร์
3
8
5
16
2 คณะบริหารธุรกิจ
1
5
0
6
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
11
3
14
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
13
0
14
5 คณะศิลปศาสตร์
0
7
0
7
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
1
0
1
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
5
0
5
8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
4
0
5
9 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
7
3
10
10 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
7
0
7
11 วิทยาลัยรัตภูมิ
0
2
9
11
12 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3
15
0
18
13 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
3
0
3
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
5
5
10
รวม
9
93
25
127

 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักสูตร
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th