ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 22 ส.ค. 60   เวลา 17:59:22
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
1
 
21
2
คณะเกษตรศาสตร์  
1,220
3
คณะบริหารธุรกิจ  
4,068
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
957
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3,136
6
คณะศิลปศาสตร์  
1,841
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
226
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
981
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
154
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
2,146
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1,305
12
วิทยาลัยรัตภูมิ  
499
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
944
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
998
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
529
รวมทั้งหมด  
19,025

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา่
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th