ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 19 ก.ย 62   เวลา 22:20:53
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
1
คณะเกษตรศาสตร์  
1,098
2
คณะบริหารธุรกิจ  
4,360
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
888
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3,204
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
486
6
คณะศิลปศาสตร์  
1,925
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
255
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
820
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
124
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
1,590
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1,129
12
วิทยาลัยรัตภูมิ  
506
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
495
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
782
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
584
รวมทั้งหมด  
18,246

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา่
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th