ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ต.ค 60   เวลา 09:05:53
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
1
คณะเกษตรศาสตร์  
1,038
2
คณะบริหารธุรกิจ  
3,054
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
765
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2,504
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
110
6
คณะศิลปศาสตร์  
1,439
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
194
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
782
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
116
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
1,577
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1,078
12
วิทยาลัยรัตภูมิ  
501
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
672
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
749
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
452
รวมทั้งหมด  
15,031

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา่
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th