ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 19 ม.ค 62   เวลา 07:46:35
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
1
คณะเกษตรศาสตร์  
945
2
คณะบริหารธุรกิจ  
3,182
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
708
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2,628
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
372
6
คณะศิลปศาสตร์  
1,434
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
207
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
701
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
84
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
1,221
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
960
12
วิทยาลัยรัตภูมิ  
434
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
406
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
679
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
476
รวมทั้งหมด  
14,437

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา่
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th