ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ส.ค. 61   เวลา 07:48:15
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
1
คณะเกษตรศาสตร์  
1,194
2
คณะบริหารธุรกิจ  
4,143
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
939
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3,195
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
444
6
คณะศิลปศาสตร์  
1,795
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
236
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
880
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
130
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
1,841
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1,199
12
วิทยาลัยรัตภูมิ  
559
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
548
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
914
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
542
รวมทั้งหมด  
18,559

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา่
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th