ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 28 พ.ค 61   เวลา 11:45:55
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
1
คณะเกษตรศาสตร์  
910
2
คณะบริหารธุรกิจ  
2,863
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
703
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2,310
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
286
6
คณะศิลปศาสตร์  
1,333
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
188
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
720
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
87
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
1,497
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1,019
12
วิทยาลัยรัตภูมิ  
439
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
412
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
703
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
413
รวมทั้งหมด  
13,883

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา่
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th