Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 19 ก.ย 62   เวลา 21:35:59
 
ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด
   
ไม่มีรายงาน
ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ 
พนักงานมหาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวม
 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th