ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ต.ค 60   เวลา 09:06:47
 
รายงานนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
เป็นสมาชิก e-Passport
ไม่เป็นสมาชิก e-Passport
%ที่สมัคร e-Passport
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
9,347
15
99.84
9,362
1   คณะบริหารธุรกิจ 3,054 0 100.00 3,054
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,502 2 99.92 2,504
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,439 0 100.00 1,439
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 782 0 100.00 782
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,073 5 99.54 1,078
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 497 8 98.42 505
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,023
45
98.53
3,068
1   คณะเกษตรศาสตร์ 743 13 98.28 756
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 715 20 97.28 735
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,565 12 99.24 1,577
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
452
0
100.00
452
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 452 0 100.00 452
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
585
37
94.05
622
1   คณะเกษตรศาสตร์ 265 17 93.97 282
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 3 90.00 30
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 189 5 97.42 194
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 104 12 89.66 116
วิทยาเขตตรัง
1,529
2
99.87
1,531
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 110 0 100.00 110
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 671 1 99.85 672
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 748 1 99.87 749
รวมทั้งหมด
14,936
99
99.34
15,035

สถานะการเป็นสมาชิก E-passport
เปอร์เซ็น
เป็นสมาชิก E-passport
99.34
ไม่เป็นสมาชิก E-passport
0.66
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th