ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ส.ค. 61   เวลา 07:48:33
 
รายงานนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
เป็นสมาชิก e-Passport
ไม่เป็นสมาชิก e-Passport
%ที่สมัคร e-Passport
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
11,750
71
99.40
11,821
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,122 21 99.49 4,143
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,168 27 99.15 3,195
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,785 10 99.44 1,795
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 877 3 99.66 880
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,196 4 99.67 1,200
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 593 6 99.00 599
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,665
22
99.40
3,687
1   คณะเกษตรศาสตร์ 929 7 99.25 936
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 905 4 99.56 909
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,831 11 99.40 1,842
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
559
2
99.64
561
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 559 2 99.64 561
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
647
9
98.63
656
1   คณะเกษตรศาสตร์ 256 4 98.46 260
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 0 100.00 30
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 236 0 100.00 236
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 125 5 96.15 130
วิทยาเขตตรัง
1,905
9
99.53
1,914
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 442 2 99.55 444
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 3 0 100.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 544 5 99.09 549
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 916 2 99.78 918
รวมทั้งหมด
18,517
113
99.39
18,630

สถานะการเป็นสมาชิก E-passport
เปอร์เซ็น
เป็นสมาชิก E-passport
99.39
ไม่เป็นสมาชิก E-passport
0.61
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th