ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 19 ก.ย 62   เวลา 22:05:46
 
รายงานนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
เป็นสมาชิก e-Passport
ไม่เป็นสมาชิก e-Passport
%ที่สมัคร e-Passport
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
11,813
159
98.67
11,972
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,298 77 98.24 4,375
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,170 38 98.82 3,208
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,905 20 98.96 1,925
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 813 8 99.03 821
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,119 10 99.11 1,129
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 499 5 99.01 504
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,312
30
99.10
3,342
1   คณะเกษตรศาสตร์ 870 9 98.98 879
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 856 6 99.30 862
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,576 14 99.12 1,590
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
575
9
98.46
584
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 575 9 98.46 584
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
619
5
99.20
624
1   คณะเกษตรศาสตร์ 218 1 99.54 219
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 0 100.00 26
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 255 0 100.00 255
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 120 4 96.77 124
วิทยาเขตตรัง
1,775
3
99.83
1,778
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 486 0 100.00 486
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 3 0 100.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 493 2 99.60 495
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 781 1 99.87 782
รวมทั้งหมด
18,063
204
98.88
18,267

สถานะการเป็นสมาชิก E-passport
เปอร์เซ็น
เป็นสมาชิก E-passport
98.88
ไม่เป็นสมาชิก E-passport
1.12
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th