ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 23 ก.ค 62   เวลา 05:50:35
 
รายงานนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
เป็นสมาชิก e-Passport
ไม่เป็นสมาชิก e-Passport
%ที่สมัคร e-Passport
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
11,805
155
98.70
11,960
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,298 74 98.31 4,372
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,170 38 98.82 3,208
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,904 20 98.96 1,924
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 814 8 99.03 822
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,119 10 99.11 1,129
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 495 3 99.40 498
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,310
31
99.07
3,341
1   คณะเกษตรศาสตร์ 869 9 98.97 878
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 848 6 99.30 854
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,542 15 99.04 1,557
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
574
10
98.29
584
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 556 8 98.58 564
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
619
5
99.20
624
1   คณะเกษตรศาสตร์ 218 1 99.54 219
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 0 100.00 26
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 255 0 100.00 255
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 120 4 96.77 124
วิทยาเขตตรัง
1,775
2
99.89
1,777
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 486 0 100.00 486
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 3 0 100.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 493 2 99.60 495
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 749 0 100.00 749
รวมทั้งหมด
17,965
198
98.91
18,163

สถานะการเป็นสมาชิก E-passport
เปอร์เซ็น
เป็นสมาชิก E-passport
98.91
ไม่เป็นสมาชิก E-passport
1.09
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th