ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 22 ส.ค. 60   เวลา 17:56:58
 
รายงานนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
เป็นสมาชิก e-Passport
ไม่เป็นสมาชิก e-Passport
%ที่สมัคร e-Passport
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
11,914
105
99.13
12,019
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,042 27 99.34 4,069
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,100 37 98.82 3,137
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,835 8 99.57 1,843
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 968 13 98.67 981
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,301 10 99.24 1,311
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 640 9 98.61 649
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,954
52
98.70
4,006
1   คณะเกษตรศาสตร์ 912 16 98.28 928
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 908 20 97.84 928
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2,134 16 99.26 2,150
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
532
0
100.00
532
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 529 0 100.00 529
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
682
37
94.85
719
1   คณะเกษตรศาสตร์ 281 17 94.30 298
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 3 91.89 37
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 223 5 97.81 228
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 143 12 92.26 155
วิทยาเขตตรัง
2,029
2
99.90
2,031
1    21 0 100.00 21
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 943 1 99.89 944
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 997 1 99.90 998
รวมทั้งหมด
19,011
195
98.98
19,206

สถานะการเป็นสมาชิก E-passport
เปอร์เซ็น
เป็นสมาชิก E-passport
98.98
ไม่เป็นสมาชิก E-passport
1.02
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th