ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ต.ค 61   เวลา 01:42:13
 
รายงานนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
เป็นสมาชิก e-Passport
ไม่เป็นสมาชิก e-Passport
%ที่สมัคร e-Passport
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
9,274
64
99.31
9,338
1   คณะบริหารธุรกิจ 3,161 21 99.34 3,182
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,606 22 99.16 2,628
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,425 9 99.37 1,434
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 699 2 99.71 701
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 956 4 99.58 960
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 426 5 98.84 431
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
2,630
20
99.25
2,650
1   คณะเกษตรศาสตร์ 736 6 99.19 742
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 683 4 99.42 687
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,211 10 99.18 1,221
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
474
2
99.58
476
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 474 2 99.58 476
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
511
4
99.22
515
1   คณะเกษตรศาสตร์ 202 1 99.51 203
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 0 100.00 21
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 207 0 100.00 207
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 81 3 96.43 84
วิทยาเขตตรัง
1,456
4
99.73
1,460
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 368 2 99.46 370
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 3 0 100.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 406 2 99.51 408
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 679 0 100.00 679
รวมทั้งหมด
14,344
93
99.36
14,437

สถานะการเป็นสมาชิก E-passport
เปอร์เซ็น
เป็นสมาชิก E-passport
99.36
ไม่เป็นสมาชิก E-passport
0.64
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th