ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 26 มิ.ย 60   เวลา 02:14:20
 
รายงานนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิก e-Passport
เป็นสมาชิก e-Passport
ไม่เป็นสมาชิก e-Passport
%ที่สมัคร e-Passport
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
11,891
121
98.99
12,012
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,042 27 99.34 4,069
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,099 38 98.79 3,137
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,835 8 99.57 1,843
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 968 13 98.67 981
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,300 10 99.24 1,310
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 614 13 97.93 627
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,948
55
98.63
4,003
1   คณะเกษตรศาสตร์ 909 19 97.95 928
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 906 20 97.84 926
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2,133 16 99.26 2,149
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
531
1
99.81
532
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 525 1 99.81 526
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
680
38
94.71
718
1   คณะเกษตรศาสตร์ 279 18 93.94 297
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 3 91.89 37
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 223 5 97.81 228
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 143 11 92.86 154
วิทยาเขตตรัง
1,977
19
99.05
1,996
1    21 0 100.00 21
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 922 6 99.35 928
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 971 9 99.08 980
รวมทั้งหมด
18,924
217
98.87
19,141

สถานะการเป็นสมาชิก E-passport
เปอร์เซ็น
เป็นสมาชิก E-passport
98.87
ไม่เป็นสมาชิก E-passport
1.13
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th