ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 19 ก.ย 62   เวลา 21:43:51
 
รายงานนักศึกษาที่ไม่มีรูปภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
สถานะการมีรูปภาพนักศึกษา
มีรูปภาพ(คน)
ไม่มีรูปภาพ(คน)
%มีรูปภาพ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
3,444
8,528
28.77
11,972
1   คณะบริหารธุรกิจ 816 3,559 18.65 4,375
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,083 2,125 33.76 3,208
3   คณะศิลปศาสตร์ 599 1,326 31.12 1,925
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 365 456 44.46 821
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 553 576 48.98 1,129
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 28 476 5.56 504
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
987
2,355
29.53
3,342
1   คณะเกษตรศาสตร์ 233 646 26.51 879
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 222 640 25.75 862
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 532 1,058 33.46 1,590
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
196
388
33.56
584
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 196 388 33.56 584
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
244
380
39.10
624
1   คณะเกษตรศาสตร์ 96 123 43.84 219
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 18 30.77 26
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 116 139 45.49 255
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 100 19.35 124
วิทยาเขตตรัง
495
1,283
27.84
1,778
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 106 380 21.81 486
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 0 3 0.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 145 350 29.29 495
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 244 538 31.20 782
รวมทั้งหมด
5,366
12,901
29.38
18,267

สถานะการมีข้อมูลรูปภาพ
เปอร์เซ็น
มีรูปภาพ
29.38
ไม่มีรูปภาพ
70.62
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th