ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 19 ม.ค 62   เวลา 06:53:58
 
รายงานนักศึกษาที่ไม่มีรูปภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
สถานะการมีรูปภาพนักศึกษา
มีรูปภาพ(คน)
ไม่มีรูปภาพ(คน)
%มีรูปภาพ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
3,650
5,695
39.06
9,345
1   คณะบริหารธุรกิจ 881 2,301 27.69 3,182
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,164 1,464 44.29 2,628
3   คณะศิลปศาสตร์ 617 817 43.03 1,434
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 380 321 54.21 701
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 571 389 59.48 960
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 37 394 8.58 431
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
1,138
1,515
42.89
2,653
1   คณะเกษตรศาสตร์ 261 481 35.18 742
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 248 439 36.10 687
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 629 592 51.52 1,221
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
215
261
45.17
476
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 215 261 45.17 476
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
255
260
49.51
515
1   คณะเกษตรศาสตร์ 106 97 52.22 203
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 13 38.10 21
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 116 91 56.04 207
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 59 29.76 84
วิทยาเขตตรัง
544
916
37.26
1,460
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 119 253 31.99 372
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 0 3 0.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 163 243 40.15 406
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 262 417 38.59 679
รวมทั้งหมด
5,802
8,635
40.19
14,437

สถานะการมีข้อมูลรูปภาพ
เปอร์เซ็น
มีรูปภาพ
40.19
ไม่มีรูปภาพ
59.81
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th