ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ส.ค. 61   เวลา 07:47:59
 
รายงานนักศึกษาที่ไม่มีรูปภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
สถานะการมีรูปภาพนักศึกษา
มีรูปภาพ(คน)
ไม่มีรูปภาพ(คน)
%มีรูปภาพ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
5,762
6,059
48.74
11,821
1   คณะบริหารธุรกิจ 1,784 2,359 43.06 4,143
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,633 1,562 51.11 3,195
3   คณะศิลปศาสตร์ 939 856 52.31 1,795
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 539 341 61.25 880
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 787 413 65.58 1,200
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 80 519 13.36 599
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
2,123
1,564
57.58
3,687
1   คณะเกษตรศาสตร์ 433 503 46.26 936
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 461 448 50.72 909
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,229 613 66.72 1,842
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
286
275
50.98
561
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 286 275 50.98 561
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
389
267
59.30
656
1   คณะเกษตรศาสตร์ 157 103 60.38 260
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 13 56.67 30
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 145 91 61.44 236
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 70 60 53.85 130
วิทยาเขตตรัง
935
979
48.85
1,914
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 173 271 38.96 444
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 0 3 0.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 294 255 53.55 549
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 468 450 50.98 918
รวมทั้งหมด
9,495
9,135
50.97
18,630

สถานะการมีข้อมูลรูปภาพ
เปอร์เซ็น
มีรูปภาพ
50.97
ไม่มีรูปภาพ
49.03
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th