ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 26 มิ.ย 60   เวลา 02:13:24
 
รายงานนักศึกษาที่ไม่มีรูปภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
สถานะการมีรูปภาพนักศึกษา
มีรูปภาพ(คน)
ไม่มีรูปภาพ(คน)
%มีรูปภาพ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
8,634
3,378
71.88
12,012
1   คณะบริหารธุรกิจ 2,847 1,222 69.97 4,069
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,338 799 74.53 3,137
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,381 462 74.93 1,843
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 763 218 77.78 981
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,038 272 79.24 1,310
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 267 360 42.58 627
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,151
852
78.72
4,003
1   คณะเกษตรศาสตร์ 635 293 68.43 928
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 669 257 72.25 926
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,847 302 85.95 2,149
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
379
153
71.24
532
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 379 147 72.05 526
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
570
148
79.39
718
1   คณะเกษตรศาสตร์ 231 66 77.78 297
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 12 67.57 37
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 180 48 78.95 228
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 134 20 87.01 154
วิทยาเขตตรัง
1,504
492
75.35
1,996
1    0 21 0.00 21
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 757 171 81.57 928
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 747 233 76.22 980
รวมทั้งหมด
14,238
4,903
74.38
19,141

สถานะการมีข้อมูลรูปภาพ
เปอร์เซ็น
มีรูปภาพ
74.38
ไม่มีรูปภาพ
25.62
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th