ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ต.ค 60   เวลา 09:06:06
 
รายงานนักศึกษาที่ไม่มีรูปภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
สถานะการมีรูปภาพนักศึกษา
มีรูปภาพ(คน)
ไม่มีรูปภาพ(คน)
%มีรูปภาพ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
6,138
3,224
65.56
9,362
1   คณะบริหารธุรกิจ 1,874 1,180 61.36 3,054
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,752 752 69.97 2,504
3   คณะศิลปศาสตร์ 995 444 69.15 1,439
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 579 203 74.04 782
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 819 259 75.97 1,078
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 119 386 23.56 505
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
2,228
840
72.62
3,068
1   คณะเกษตรศาสตร์ 471 285 62.30 756
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 479 256 65.17 735
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,278 299 81.04 1,577
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
306
146
67.70
452
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 306 146 67.70 452
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
473
149
76.05
622
1   คณะเกษตรศาสตร์ 214 68 75.89 282
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 12 60.00 30
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 146 48 75.26 194
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 95 21 81.90 116
วิทยาเขตตรัง
1,016
515
66.36
1,531
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 26 84 23.64 110
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 488 184 72.62 672
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 502 247 67.02 749
รวมทั้งหมด
10,161
4,874
67.58
15,035

สถานะการมีข้อมูลรูปภาพ
เปอร์เซ็น
มีรูปภาพ
67.58
ไม่มีรูปภาพ
32.42
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th