ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 22 ส.ค. 60   เวลา 17:58:46
 
รายงานนักศึกษาที่ไม่มีรูปภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
สถานะการมีรูปภาพนักศึกษา
มีรูปภาพ(คน)
ไม่มีรูปภาพ(คน)
%มีรูปภาพ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
8,634
3,385
71.84
12,019
1   คณะบริหารธุรกิจ 2,847 1,222 69.97 4,069
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,338 799 74.53 3,137
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,381 462 74.93 1,843
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 763 218 77.78 981
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,038 273 79.18 1,311
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 267 382 41.14 649
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,151
855
78.66
4,006
1   คณะเกษตรศาสตร์ 635 293 68.43 928
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 669 259 72.09 928
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,847 303 85.91 2,150
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
379
153
71.24
532
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 379 150 71.64 529
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
570
149
79.28
719
1   คณะเกษตรศาสตร์ 231 67 77.52 298
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 12 67.57 37
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 180 48 78.95 228
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 134 21 86.45 155
วิทยาเขตตรัง
1,504
527
74.05
2,031
1    0 21 0.00 21
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 757 187 80.19 944
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 747 251 74.85 998
รวมทั้งหมด
14,238
4,968
74.13
19,206

สถานะการมีข้อมูลรูปภาพ
เปอร์เซ็น
มีรูปภาพ
74.13
ไม่มีรูปภาพ
25.87
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th