ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ต.ค 60   เวลา 09:05:44
 
รายงานการยืนยันข้อมูลนักศึกษาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูล(คน)
ไม่ยืนยันข้อมูล(คน)
%การยืนยันข้อมูล
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
9,346
16
99.83
9,362
1   คณะบริหารธุรกิจ 3,050 4 99.87 3,054
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,497 7 99.72 2,504
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,439 0 100.00 1,439
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 779 3 99.62 782
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,076 2 99.81 1,078
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 505 0 100.00 505
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,067
1
99.97
3,068
1   คณะเกษตรศาสตร์ 756 0 100.00 756
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 734 1 99.86 735
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,577 0 100.00 1,577
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
452
0
100.00
452
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 452 0 100.00 452
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
620
2
99.68
622
1   คณะเกษตรศาสตร์ 280 2 99.29 282
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 0 100.00 30
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 194 0 100.00 194
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 116 0 100.00 116
วิทยาเขตตรัง
1,531
0
100.00
1,531
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 110 0 100.00 110
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 672 0 100.00 672
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 749 0 100.00 749
รวมทั้งหมด
15,016
19
99.87
15,035

สถานะการยืนยันข้อมูล
เปอร์เซ็น
ยืนยันข้อมูลแล้ว
99.87
ยังไม่ยืนยันข้อมูล
0.13
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th