ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 26 มิ.ย 60   เวลา 02:14:38
 
รายงานการยืนยันข้อมูลนักศึกษาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูล(คน)
ไม่ยืนยันข้อมูล(คน)
%การยืนยันข้อมูล
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
11,992
20
99.83
12,012
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,064 5 99.88 4,069
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,128 9 99.71 3,137
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,842 1 99.95 1,843
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 978 3 99.69 981
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,308 2 99.85 1,310
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 627 0 100.00 627
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
4,002
1
99.98
4,003
1   คณะเกษตรศาสตร์ 928 0 100.00 928
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 925 1 99.89 926
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2,149 0 100.00 2,149
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
532
0
100.00
532
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 526 0 100.00 526
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
716
2
99.72
718
1   คณะเกษตรศาสตร์ 295 2 99.33 297
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 0 100.00 37
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 228 0 100.00 228
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 154 0 100.00 154
วิทยาเขตตรัง
1,996
0
100.00
1,996
1    21 0 100.00 21
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 928 0 100.00 928
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 980 0 100.00 980
รวมทั้งหมด
19,118
23
99.88
19,141

สถานะการยืนยันข้อมูล
เปอร์เซ็น
ยืนยันข้อมูลแล้ว
99.88
ยังไม่ยืนยันข้อมูล
0.12
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th