ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 13 ธ.ค 61   เวลา 19:50:09
 
รายงานการยืนยันข้อมูลนักศึกษาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูล(คน)
ไม่ยืนยันข้อมูล(คน)
%การยืนยันข้อมูล
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
9,336
6
99.94
9,342
1   คณะบริหารธุรกิจ 3,181 1 99.97 3,182
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,623 5 99.81 2,628
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,434 0 100.00 1,434
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 701 0 100.00 701
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 960 0 100.00 960
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 431 0 100.00 431
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
2,653
0
100.00
2,653
1   คณะเกษตรศาสตร์ 742 0 100.00 742
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 687 0 100.00 687
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,221 0 100.00 1,221
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
476
0
100.00
476
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 476 0 100.00 476
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
515
0
100.00
515
1   คณะเกษตรศาสตร์ 203 0 100.00 203
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 0 100.00 21
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 207 0 100.00 207
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 84 0 100.00 84
วิทยาเขตตรัง
1,460
0
100.00
1,460
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 370 0 100.00 370
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 3 0 100.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 408 0 100.00 408
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 679 0 100.00 679
รวมทั้งหมด
14,431
6
99.96
14,437

สถานะการยืนยันข้อมูล
เปอร์เซ็น
ยืนยันข้อมูลแล้ว
99.96
ยังไม่ยืนยันข้อมูล
0.04
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th