ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 22 ส.ค. 60   เวลา 18:00:09
 
รายงานการยืนยันข้อมูลนักศึกษาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูล(คน)
ไม่ยืนยันข้อมูล(คน)
%การยืนยันข้อมูล
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
12,000
19
99.84
12,019
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,065 4 99.90 4,069
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,128 9 99.71 3,137
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,842 1 99.95 1,843
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 978 3 99.69 981
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,309 2 99.85 1,311
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 649 0 100.00 649
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
4,005
1
99.98
4,006
1   คณะเกษตรศาสตร์ 928 0 100.00 928
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 927 1 99.89 928
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2,150 0 100.00 2,150
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
532
0
100.00
532
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 529 0 100.00 529
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
717
2
99.72
719
1   คณะเกษตรศาสตร์ 296 2 99.33 298
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 0 100.00 37
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 228 0 100.00 228
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 155 0 100.00 155
วิทยาเขตตรัง
2,031
0
100.00
2,031
1    21 0 100.00 21
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 944 0 100.00 944
3   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 998 0 100.00 998
รวมทั้งหมด
19,184
22
99.89
19,206

สถานะการยืนยันข้อมูล
เปอร์เซ็น
ยืนยันข้อมูลแล้ว
99.89
ยังไม่ยืนยันข้อมูล
0.11
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th