ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 23 ก.ค 62   เวลา 05:21:42
 
รายงานการยืนยันข้อมูลนักศึกษาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูล(คน)
ไม่ยืนยันข้อมูล(คน)
%การยืนยันข้อมูล
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
11,954
6
99.95
11,960
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,371 1 99.98 4,372
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,203 5 99.84 3,208
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,924 0 100.00 1,924
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 822 0 100.00 822
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,129 0 100.00 1,129
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 498 0 100.00 498
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,339
2
99.94
3,341
1   คณะเกษตรศาสตร์ 876 2 99.77 878
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 854 0 100.00 854
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,557 0 100.00 1,557
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
584
0
100.00
584
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 564 0 100.00 564
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
623
1
99.84
624
1   คณะเกษตรศาสตร์ 218 1 99.54 219
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 0 100.00 26
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 255 0 100.00 255
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 124 0 100.00 124
วิทยาเขตตรัง
1,776
1
99.94
1,777
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 486 0 100.00 486
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 3 0 100.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 495 0 100.00 495
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 748 1 99.87 749
รวมทั้งหมด
18,153
10
99.94
18,163

สถานะการยืนยันข้อมูล
เปอร์เซ็น
ยืนยันข้อมูลแล้ว
99.94
ยังไม่ยืนยันข้อมูล
0.06
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th