ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ส.ค. 61   เวลา 07:48:36
 
รายงานการยืนยันข้อมูลนักศึกษาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูล(คน)
ไม่ยืนยันข้อมูล(คน)
%การยืนยันข้อมูล
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตสงขลา
11,811
10
99.92
11,821
1   คณะบริหารธุรกิจ 4,141 2 99.95 4,143
2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,188 7 99.78 3,195
3   คณะศิลปศาสตร์ 1,795 0 100.00 1,795
4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 880 0 100.00 880
5   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,199 1 99.92 1,200
6   วิทยาลัยรัตภูมิ 599 0 100.00 599
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
3,687
0
100.00
3,687
1   คณะเกษตรศาสตร์ 936 0 100.00 936
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 909 0 100.00 909
3   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1,842 0 100.00 1,842
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม
561
0
100.00
561
1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 561 0 100.00 561
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
654
2
99.70
656
1   คณะเกษตรศาสตร์ 258 2 99.23 260
2   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 0 100.00 30
3   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 236 0 100.00 236
4   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 130 0 100.00 130
วิทยาเขตตรัง
1,914
0
100.00
1,914
1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 444 0 100.00 444
2   วิทยาลัยรัตภูมิ 3 0 100.00 3
3   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 549 0 100.00 549
4   วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 918 0 100.00 918
รวมทั้งหมด
18,618
12
99.94
18,630

สถานะการยืนยันข้อมูล
เปอร์เซ็น
ยืนยันข้อมูลแล้ว
99.94
ยังไม่ยืนยันข้อมูล
0.06
ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
 
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th