ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 13 ธ.ค 61   เวลา 20:22:05
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
ระดับการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี 
ปวส. 
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
คณะเกษตรศาสตร์
9
936
0
945
2
คณะบริหารธุรกิจ
35
3,147
0
3,182
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
708
0
708
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
30
2,598
0
2,628
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
370
0
370
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1,434
0
1,434
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
207
0
207
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
701
0
701
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
84
0
84
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1,221
0
1,221
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
960
0
960
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
131
303
434
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
9
399
0
408
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
679
0
679
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
476
0
476
รวมทั้งหมด
83
14,051
303
14,437

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th