ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 14 ธ.ค 60   เวลา 14:56:02
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
ระดับการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี 
ปวส. 
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
คณะเกษตรศาสตร์
13
1,025
0
1,038
2
คณะบริหารธุรกิจ
50
3,004
0
3,054
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
765
0
765
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
34
2,470
0
2,504
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
290
0
290
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1,438
0
1,438
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
194
0
194
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
782
0
782
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5
111
0
116
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1,577
0
1,577
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1,078
0
1,078
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
163
342
505
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
14
478
0
492
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
750
0
750
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
452
0
452
รวมทั้งหมด
116
14,577
342
15,035

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th