ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 28 พ.ค 61   เวลา 11:49:39
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
ระดับการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี 
ปวส. 
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
คณะเกษตรศาสตร์
11
899
0
910
2
คณะบริหารธุรกิจ
36
2,827
0
2,863
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
703
0
703
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
33
2,277
0
2,310
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
286
0
286
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1,333
0
1,333
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
188
0
188
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
720
0
720
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4
83
0
87
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1,497
0
1,497
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1,019
0
1,019
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
132
307
439
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
13
399
0
412
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
703
0
703
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
413
0
413
รวมทั้งหมด
97
13,479
307
13,883

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th