ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 18 ส.ค. 61   เวลา 07:48:26
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
ระดับการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี 
ปวส. 
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
คณะเกษตรศาสตร์
12
1,182
0
1,194
2
คณะบริหารธุรกิจ
36
4,107
0
4,143
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
939
0
939
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
40
3,155
0
3,195
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
444
0
444
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1,795
0
1,795
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
236
0
236
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
880
0
880
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4
126
0
130
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1,841
0
1,841
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1,199
0
1,199
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
156
403
559
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
13
535
0
548
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
914
0
914
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
542
0
542
รวมทั้งหมด
105
18,051
403
18,559

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th