ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 19 ก.ย 62   เวลา 21:56:29
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
ระดับการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี 
ปวส. 
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
คณะเกษตรศาสตร์
10
1,088
0
1,098
2
คณะบริหารธุรกิจ
33
4,327
0
4,360
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
886
0
888
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
31
3,173
0
3,204
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
486
0
486
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1,925
0
1,925
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
255
0
255
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
820
0
820
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
124
0
124
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1,590
0
1,590
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1,129
0
1,129
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
129
377
506
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
6
489
0
495
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
782
0
782
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
584
0
584
รวมทั้งหมด
82
17,787
377
18,246

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th