ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 23 ก.ค 62   เวลา 05:41:00
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
ระดับการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี 
ปวส. 
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
คณะเกษตรศาสตร์
6
1,079
0
1,085
2
คณะบริหารธุรกิจ
33
4,318
0
4,351
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
876
0
878
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
30
3,173
0
3,203
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
486
0
486
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1,921
0
1,921
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
255
0
255
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
820
0
820
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
123
0
123
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1,552
0
1,552
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1,128
0
1,128
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
127
367
494
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
6
488
0
494
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
748
0
748
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
444
0
444
รวมทั้งหมด
77
17,538
367
17,982

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th