ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 
Untitled Document
 
MIS COMMENT
 
สารสนเทศนักศึกษา
 
นักศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์และนักศึกษา(แยกกลุ่มสาขาวิชา)
 
สารสนเทศบุคลากร
 
วุฒิการศึกษา
 
สารสนเทศหลักสูตร
 
ความสำเร็จฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
   
 วันที่ 22 ส.ค. 60   เวลา 17:58:08
 
   
ลำดับ
คณะ/สาขา
ระดับการศึกษา
ป.โท
ป.ตรี 
ปวส. 
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
0
21
0
21
2
คณะเกษตรศาสตร์
12
1,208
0
1,220
3
คณะบริหารธุรกิจ
55
4,013
0
4,068
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
957
0
957
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
42
3,094
0
3,136
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1,841
0
1,841
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
226
0
226
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
981
0
981
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5
149
0
154
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
2,146
0
2,146
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1,305
0
1,305
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
166
333
499
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
16
928
0
944
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
998
0
998
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
529
0
529
รวมทั้งหมด
130
18,562
333
19,025

ส่งข้อมูลออก
ส่งข้อมูลออก
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา
 
 
   

   
©2009 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th