ภาคการศึกษา 1/2559
รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: นายไฟซอล หมานอีน
หน่วยงาน :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ ::074-317146 IP PHONE 3920
E-mail :: faisol.m@rmutsv.ac.th