ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
3
8
5
16
ประมง
0
1
1
2
พืชศาสตร์
0
2
1
3
สัตวศาสตร์
1
2
1
4
เกษตรกลวิธาน
0
1
0
1
เทคโนโลยีการผลิตพืช
1
0
0
1
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
0
1
1
2
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
0
1
1
พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
0
1
0
1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
1
0
0
1
2
คณะบริหารธุรกิจ
1
5
0
6
การจัดการ
0
1
0
1
การตลาด
0
1
0
1
การเงิน
0
1
0
1
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
1
0
1
การบัญชี
0
1
0
1
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1
0
0
1
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
11
3
14
ชีววิทยาประยุกต์
0
2
0
2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0
1
0
1
เคมี
0
1
0
1
เคมีอุตสาหกรรม
0
1
0
1
เทคโนโลยีการยาง
0
1
1
2
เทคโนโลยีการอาหาร
0
0
1
1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
1
0
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
1
0
1
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
1
0
1
เทคนิคอุตสาหกรรม
0
0
1
1
การแพทย์แผนไทย
0
1
0
1
เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
0
1
0
1
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
13
0
14
วิศวกรรมการผลิต
0
1
0
1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
1
0
1
วิศวกรรมสำรวจ
0
1
0
1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0
1
0
1
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
1
0
1
วิศวกรรมเครื่องกล
0
1
0
1
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
0
1
0
1
วิศวกรรมโยธา
1
1
0
2
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
1
0
1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
1
0
1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
1
0
1
เทคโนโลยีเครื่องกล
0
1
0
1
วิศวกรรมโทรคมนาคม
0
1
0
1
5
คณะศิลปศาสตร์
0
7
0
7
การท่องเที่ยว
0
1
0
1
การโรงแรม
0
1
0
1
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
0
1
0
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0
1
0
1
อาหารและโภชนาการ
0
1
0
1
คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
0
1
0
1
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
0
1
0
1
6
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
1
0
1
สัตวแพทยศาสตร์
0
1
0
1
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
5
0
5
0
1
0
1
จิตรกรรม
0
1
0
1
สถาปัตยกรรม
0
1
0
1
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
1
0
1
การผังเมือง
0
1
0
1
8
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
4
0
5
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
0
1
0
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
0
1
0
1
อาหารและโภชนาการ
0
1
0
1
เทคโนโลยีชีวภาพ
1
1
0
2
9
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
7
3
10
การจัดการ
0
1
1
2
การตลาด
0
1
1
2
การเงิน
0
1
0
1
การจัดการโลจิสติกส์
0
1
0
1
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
1
0
1
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
0
1
0
1
การบัญชี
0
1
0
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
1
1
10
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
7
0
7
0
1
0
1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
0
1
0
1
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
1
0
1
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
0
1
0
1
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
0
1
0
1
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
1
0
1
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
0
1
0
1
11
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
2
9
11
การตลาด
0
0
1
1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
0
0
1
1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
1
0
1
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
1
0
1
เทคนิคคอมพิวเตอร์
0
0
1
1
ช่างกลเกษตร
0
0
2
2
ช่างยนต์
0
0
1
1
การบัญชี
0
0
1
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
1
1
ไฟฟ้า
0
0
1
1
12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3
15
0
18
การจัดการประมง
0
1
0
1
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
0
1
0
1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0
1
0
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
0
1
0
1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0
1
0
1
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
1
0
1
เคมีอุตสาหกรรม
0
1
0
1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
1
0
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
1
0
1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
1
0
1
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
1
0
1
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
0
1
0
1
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
1
0
0
1
การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
0
1
0
1
อุตสาหกรรมอาหาร
0
1
0
1
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1
0
0
1
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
1
0
0
1
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
0
1
0
1
13
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
3
0
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0
1
0
1
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
1
0
1
การบัญชี
0
1
0
1
14
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
5
5
10
การจัดการ
0
1
0
1
ช่างก่อสร้าง
0
0
1
1
ช่างไฟฟ้า
0
0
1
1
วิศวกรรมโยธา
0
1
0
1
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
1
0
1
เทคนิคคอมพิวเตอร์
0
0
1
1
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
1
0
1
อิเล็กทรอนิกส์
0
0
1
1
การบัญชี
0
1
0
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
1
1
รวม
9
93
25
127