ปริญญาโท

0.45%

ปริญญาตรี

97.84%

230% Complete
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1.72%

ข้อมูลนักศึกษา