ข้อมูล ณ วันที่ 2024/04/19
ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ข้าราชการ
รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
พนักงานราชการ
รวม
จ้างประจำ
รวม
จ้างชั่วคราว
รวม
รวมทั้งสิ้น
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
1
กองกลาง
0
0
0
6
7
13
1
0
1
2
0
2
9
1
10
18
8
26
2
กองคลัง
0
2
2
0
21
21
0
0
0
1
0
1
1
8
9
2
31
33
3
กองนโยบายและแผน
0
0
0
4
10
14
0
0
0
0
0
0
1
4
5
5
14
19
4
กองบริหารงานบุคคล
0
0
0
4
12
16
0
2
2
0
0
0
0
0
0
4
14
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
0
0
2
7
9
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
9
13
6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3
1
4
25
16
41
0
1
1
0
0
0
8
4
12
36
22
58
7
คณะบริหารธุรกิจ
2
10
12
13
34
47
0
1
1
0
0
0
12
15
27
27
60
87
8
คณะวิศวกรรมศาสตร์
35
8
43
59
18
77
0
1
1
1
0
1
7
13
20
102
40
142
9
คณะศิลปศาสตร์
5
18
23
29
48
77
0
0
0
0
1
1
5
14
19
39
81
120
10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3
4
7
13
27
40
1
0
1
0
0
0
2
4
6
19
35
54
11
วิทยาลัยรัตภูมิ
2
1
3
19
18
37
0
0
0
0
0
0
5
1
6
26
20
46
12
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
6
13
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
1
1
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
6
6
14
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
0
0
0
3
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
4
15
สำนักงานอธิการบดี
0
0
0
2
14
16
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
16
18
16
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
0
12
5
17
0
0
0
0
0
0
5
5
10
17
10
27
17
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
1
1
1
8
9
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
11
12
รวม (วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา))
96
444
8
5
136
689
วิทยาเขตตรัง
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
15
10
25
7
34
41
0
8
8
0
0
0
3
1
4
25
53
78
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
7
1
8
10
8
18
2
2
4
0
0
0
4
2
6
23
13
36
3
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
1
1
6
28
34
0
1
1
0
0
0
1
2
3
7
32
39
4
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
0
0
7
6
13
1
0
1
0
0
0
0
0
0
8
6
14
5
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
0
0
2
5
7
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
6
9
6
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
0
2
2
5
19
24
0
6
6
1
0
1
6
7
13
12
34
46
รวม (วิทยาเขตตรัง)
36
137
20
1
28
222
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
4
8
12
19
33
52
4
5
9
0
0
0
5
5
10
32
51
83
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
1
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
5
1
6
4
7
11
2
2
4
0
0
0
11
3
14
22
13
35
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
0
0
1
3
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
4
5
3
คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
3
0
3
10
42
52
1
0
1
0
0
0
8
28
36
22
70
92
4
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่
4
7
11
5
6
11
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
14
23
5
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
2
2
3
14
17
1
3
4
4
0
4
4
5
9
12
24
36
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
1
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่
8
3
11
9
14
23
2
2
4
1
0
1
3
7
10
23
26
49
2
คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ไสใหญ่
1
9
10
16
35
51
1
0
1
0
0
0
4
10
14
22
54
76
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่
13
10
23
20
47
67
1
3
4
0
0
0
3
3
6
37
63
100
4
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
0
4
4
4
10
14
0
1
1
1
0
1
8
11
19
13
26
39
รวม (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
82
302
30
6
118
538
รวมทั้งสิ้น
214
883
58
12
282
1,449
หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลสถิติบุคลากรย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566