ผู้ช่วยศาสตราจารย์

37.70%

37.70%
รองศาสตราจารย์

2.52%

2.52%
ศาสตราจารย์

0.13%

0.13%
อาจารย์

59.65%

59.65%
ข้อมูลบุคลากร