ผู้ช่วยศาสตราจารย์

44.11%

44.11%
รองศาสตราจารย์

3.53%

3.53%
ศาสตราจารย์

0.13%

0.13%
อาจารย์

52.23%

52.23%
ข้อมูลบุคลากร