ผู้ช่วยศาสตราจารย์

36.98%

36.98%
รองศาสตราจารย์

2.39%

2.39%
ศาสตราจารย์

0.13%

0.13%
อาจารย์

60.50%

60.50%
ข้อมูลบุคลากร