ผู้ช่วยศาสตราจารย์

36.75%

36.75%
รองศาสตราจารย์

2.30%

2.30%
ศาสตราจารย์

0.13%

0.13%
อาจารย์

60.82%

60.82%
ข้อมูลบุคลากร