ลำดับ
ระดับตำแหน่งสายวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
208
83
294
2
รองศาสตราจารย์
0
8
11
19
3
ศาสตราจารย์
0
0
1
1
4
อาจารย์
37
352
92
481
รวม
40
568
187
795