ลำดับ
ระดับตำแหน่งสายวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
203
81
287
2
รองศาสตราจารย์
0
8
10
18
3
ศาสตราจารย์
0
0
1
1
4
อาจารย์
39
349
86
475
รวม
42
560
178
780