ลำดับ
ระดับตำแหน่งสายวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
226
108
337
2
รองศาสตราจารย์
0
10
17
27
3
ศาสตราจารย์
0
0
1
1
4
อาจารย์
29
275
95
399
รวม
32
511
221
764