ลำดับ
ระดับตำแหน่งสายวิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4
207
88
299
2
รองศาสตราจารย์
0
8
12
20
3
ศาสตราจารย์
0
0
1
1
4
อาจารย์
34
323
117
474
รวม
38
538
218
794