ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ชาย
หญิง
รวม
1
คณะศิลปศาสตร์
298
1,225
1,523
2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
269
158
427
3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
663
386
1,049
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2,454
442
2,896
5
คณะบริหารธุรกิจ
962
3,090
4,052
6
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
48
226
274
7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
79
115
194
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
284
322
606
9
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
157
1,001
1,158
10
คณะเกษตรศาสตร์
412
248
660
11
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
276
60
336
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
221
178
399
13
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20
81
101
14
คณะสัตวแพทยศาสตร์
78
249
327
15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171
155
326
รวม
6,392
7,936
14,328