ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะศิลปศาสตร์
0
1,523
0
1,523
การท่องเที่ยว
0
183
0
183
การโรงแรม
0
92
0
92
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0
12
0
12
อาหารและโภชนาการ
0
343
0
343
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
0
31
0
31
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
450
0
450
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร-ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0
154
0
154
การจัดการโรงแรมและบริการ
0
179
0
179
คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์
0
79
0
79
2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
427
0
427
การจัดการ
0
42
0
42
การบัญชี
0
52
0
52
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
107
0
107
วิศวกรรมโยธา
0
151
0
151
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
3
0
3
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
13
0
13
การจัดการธุรกิจโรงแรม
0
27
0
27
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
0
32
0
32
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
39
2,857
0
2,896
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
347
0
347
วิศวกรรมโยธา
0
163
0
163
วิศวกรรมเครื่องกล
0
249
0
249
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
253
0
253
เทคโนโลยีเครื่องกล
0
123
0
123
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
106
0
106
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
316
0
316
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0
231
0
231
วิศวกรรมสำรวจ
0
139
0
139
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
0
18
0
18
วิศวกรรมโทรคมนาคม
0
220
0
220
วิศวกรรมการผลิต
0
226
0
226
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
0
146
0
146
วิศวกรรมโยธา-วิศวกรรมโยธา
0
242
0
242
วิศวกรรมโยธา-วิศวกรรมโยธาระบบราง
0
78
0
78
4
คณะบริหารธุรกิจ
20
4,032
0
4,052
การตลาด
0
876
0
876
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
0
590
0
590
การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
0
320
0
320
การเงิน
0
36
0
36
การบัญชี
0
799
0
799
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
44
0
44
การจัดการ-การจัดการสำนักงานดิจิทัล
0
285
0
285
ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล
0
643
0
643
การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
0
47
0
47
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
0
392
0
392
5
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
274
0
274
การบัญชี
0
85
0
85
การท่องเที่ยว
0
63
0
63
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-วิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
0
96
0
96
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
0
16
0
16
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ-วิชาการจัดการนวัตกรรม
0
14
0
14
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
0
194
0
194
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
88
0
88
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
0
25
0
25
อุตสาหกรรมอาหาร
0
19
0
19
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
0
45
0
45
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
0
15
0
15
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0
2
0
2
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
606
0
606
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
80
0
80
สถาปัตยกรรม
0
320
0
320
การผังเมือง
0
103
0
103
ทัศนศิลป์
0
103
0
103
8
คณะเกษตรศาสตร์
5
655
0
660
พืชศาสตร์
0
21
0
21
เกษตรกลวิธาน
0
21
0
21
สัตวศาสตร์
0
87
0
87
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
0
87
0
87
ประมง
0
12
0
12
พืชศาสตร์
0
179
0
179
สัตวศาสตร์
0
203
0
203
พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
0
20
0
20
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
15
0
15
ธุรกิจเกษตร
0
16
0
16
เกษตรอัจฉริยะ
0
40
0
40
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
62
0
62
9
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
153
246
399
การบัญชี
45
45
0
90
การตลาด
6
6
0
12
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31
31
0
62
ช่างยนต์
75
75
0
150
ช่างไฟฟ้า
54
54
0
108
การตลาดดิจิทัล
12
12
0
24
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
23
23
0
46
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
8
0
8
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
0
36
0
36
การบัญชี
0
66
0
66
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
0
41
0
41
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
0
2
0
2
10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
101
0
101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
0
7
0
7
การจัดการอาหารและบริการ
0
84
0
84
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
0
10
0
10
11
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
327
0
327
สัตวแพทยศาสตร์
0
307
0
307
เทคนิคการสัตวแพทย์
0
20
0
20
12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
326
0
326
หลักสูตรรายวิชาภาษาต่างประเทศ
0
160
0
160
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
160
0
160
หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์
0
61
0
61
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
61
0
61
การแพทย์แผนไทย
0
61
0
61
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
38
0
38
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
0
2
0
2
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม
0
4
0
4
13
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1,158
0
1,158
การจัดการ
0
285
0
285
การบัญชี
0
415
0
415
การจัดการโลจิสติกส์
0
198
0
198
การจัดการการตลาด
0
93
0
93
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
19
0
19
การจัดการนวัตกรรมทางการค้า
0
31
0
31
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
0
117
0
117
14
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1,049
0
1,049
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
0
137
0
137
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
0
38
0
38
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
298
0
298
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
0
116
0
116
อุตสาหการ
0
136
0
136
ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
0
98
0
98
ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
0
109
0
109
ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย
0
117
0
117
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
336
0
336
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
185
0
185
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
47
0
47
วิศวกรรมก่อสร้าง
0
26
0
26
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
0
78
0
78
รวม
64
14,018
246
14,328