ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด
ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวม
รวม
0