ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
1
กองกลาง
0
33
33
2
กองคลัง
0
35
35
3
กองนโยบายและแผนงาน
0
20
20
4
กองบริหารงานบุคคล
0
18
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
15
15
6
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
21
14
35
7
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่
40
21
61
8
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
43
17
60
9
คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ไสใหญ่
58
25
83
10
คณะบริหารธุรกิจ
60
37
97
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่
18
2
20
12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่
80
21
101
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
62
24
86
14
คณะวิศวกรรมศาสตร์
114
38
152
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
26
9
35
16
คณะศิลปศาสตร์
93
33
126
17
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
43
17
60
18
คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
35
34
69
19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่
20
10
30
20
งานฝึกทักษะวิชาชีพ(คณะสัตวแพทยศาสตร์) พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
24
24
21
งานฟาร์ม (คณะเกษตรศาสตร์) พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
12
12
22
งานหอพัก (สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
3
3
23
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
33
13
46
24
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
48
43
91
25
วิทยาลัยรัตภูมิ
34
15
49
26
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
13
14
27
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
9
9
28
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0
6
6
29
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
6
6
30
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
0
49
49
31
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
39
39
32
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
0
42
42
33
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
4
4
34
สำนักงานอธิการบดี
0
18
18
35
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
27
27
36
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
14
14
รวม
829
760
1,589