ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
1
กองกลาง
0
26
26
2
กองคลัง
0
34
34
3
กองนโยบายและแผน
0
19
19
4
กองบริหารงานบุคคล
0
18
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
13
13
6
คณะเกษตรศาสตร์
42
42
84
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
42
15
57
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
55
21
76
9
คณะบริหารธุรกิจ
53
35
88
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87
18
105
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
55
23
78
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
105
37
142
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
27
9
36
14
คณะศิลปศาสตร์
94
26
120
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
40
14
54
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
41
54
95
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
16
7
23
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
29
11
40
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
45
39
84
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
32
14
46
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
13
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
9
9
23
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0
6
6
24
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
6
6
25
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
0
46
46
26
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
0
76
76
27
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
4
4
28
สำนักงานอธิการบดี
0
18
18
29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
28
28
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
12
12
รวม
764
693
1,457