ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
1
กองกลาง
0
34
34
2
กองคลัง
0
33
33
3
กองนโยบายและแผนงาน
0
20
20
4
กองบริหารงานบุคคล
0
16
16
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
15
15
6
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
18
13
31
7
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่
36
21
57
8
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
42
17
59
9
คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ไสใหญ่
57
26
83
10
คณะบริหารธุรกิจ
58
37
95
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่
19
2
21
12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่
76
20
96
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
61
23
84
14
คณะวิศวกรรมศาสตร์
111
38
149
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
26
9
35
16
คณะศิลปศาสตร์
88
33
121
17
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
41
17
58
18
คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
34
33
67
19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่
19
10
29
20
งานฝึกทักษะวิชาชีพ(คณะสัตวแพทยศาสตร์) พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
24
24
21
งานฟาร์ม (คณะเกษตรศาสตร์) พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
13
13
22
งานหอพัก (สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
3
3
23
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
34
13
47
24
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
48
43
91
25
วิทยาลัยรัตภูมิ
33
15
48
26
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
14
14
27
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
9
9
28
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0
6
6
29
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
6
6
30
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
0
51
51
31
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
0
40
40
32
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
0
43
43
33
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
4
4
34
สำนักงานอธิการบดี
0
18
18
35
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
28
28
36
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
13
13
รวม
801
760
1,561