ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
1
กองกลาง
0
29
29
2
กองคลัง
0
35
35
3
กองนโยบายและแผน
0
18
18
4
กองบริหารงานบุคคล
0
18
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
13
13
6
คณะเกษตรศาสตร์
54
46
100
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
42
16
58
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
57
24
81
9
คณะบริหารธุรกิจ
57
36
93
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95
22
117
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
58
24
82
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
112
37
149
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
26
9
35
14
คณะศิลปศาสตร์
93
31
124
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
42
16
58
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
35
55
90
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
19
7
26
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
35
13
48
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
46
43
89
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
34
15
49
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
13
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
9
9
23
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0
7
7
24
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
6
6
25
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
0
49
49
26
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
0
82
82
27
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
4
4
28
สำนักงานอธิการบดี
0
22
22
29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
28
28
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
14
14
รวม
806
741
1,547