ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
7
858
0
865
2
คณะบริหารธุรกิจ
26
5011
0
5037
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
620
0
620
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
44
3340
0
3384
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
452
0
452
6
คณะศิลปศาสตร์
0
2203
0
2203
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
323
0
323
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
686
0
686
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
160
0
160
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1588
0
1588
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1206
0
1206
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
177
274
451
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1
305
0
306
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
457
0
457
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
527
0
527
รวม
78
17,913
274
18,265