ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
3
656
0
659
2
คณะบริหารธุรกิจ
20
4025
0
4045
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
326
0
326
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
39
2848
0
2887
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
336
0
336
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1520
0
1520
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
327
0
327
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
604
0
604
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
101
0
101
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1157
0
1157
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1046
0
1046
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
153
248
401
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
0
196
0
196
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
281
0
281
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
427
0
427
รวม
62
14,003
248
14,313