ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
9
796
0
805
2
คณะบริหารธุรกิจ
28
3692
0
3720
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
589
0
589
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
40
2714
0
2754
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
508
0
508
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1840
0
1840
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
263
0
263
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
595
0
595
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
125
0
125
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1270
0
1270
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
988
0
988
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
149
186
335
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3
344
0
347
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
475
0
475
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
459
0
459
รวม
80
14,807
186
15,073