ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
9
717
0
726
2
คณะบริหารธุรกิจ
25
3272
0
3297
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
647
0
647
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19
2397
0
2416
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
383
0
383
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1627
0
1627
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
240
0
240
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
580
0
580
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
100
0
100
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1177
0
1177
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
853
0
853
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
121
168
289
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3
336
0
339
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
451
0
451
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
411
0
411
รวม
56
13,312
168
13,536