ข้อมูล ณ วันที่ 2024/04/19
ลำดับ
วิทยาเขต
ข้าราชการ
รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
พนักงานราชการ
รวม
จ้างประจำ
รวม
จ้างชั่วคราว
รวม
รวมทั้งสิ้น
รวม
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
1
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
91
5
96
257
187
444
1
7
8
0
5
5
18
118
136
367
322
689
2
วิทยาเขตตรัง
34
2
36
69
68
137
3
17
20
0
1
1
5
23
28
111
111
222
3
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
73
9
82
196
106
302
3
27
30
0
6
6
12
106
118
284
254
538
รวม
198
16
214
522
361
883
7
51
58
0
12
12
35
247
282
762
687
1,449
รวมทั้งสิ้น
214
883
58
12
282
1,449
หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลสถิติบุคลากรย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566