ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ชาย
หญิง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
520
285
805
2
คณะบริหารธุรกิจ
906
2,814
3,720
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309
280
589
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2,354
400
2,754
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
420
88
508
6
คณะศิลปศาสตร์
342
1,498
1,840
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
64
199
263
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
299
296
595
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27
98
125
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
148
1,122
1,270
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
582
406
988
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
196
139
335
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
148
199
347
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
63
412
475
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
271
188
459
รวม
6,649
8,424
15,073