ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ชาย
หญิง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
478
267
745
2
คณะบริหารธุรกิจ
862
2,707
3,569
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
285
271
556
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2,143
375
2,518
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
375
78
453
6
คณะศิลปศาสตร์
326
1,453
1,779
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
63
199
262
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
281
287
568
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25
81
106
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
141
1,097
1,238
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
567
395
962
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
173
135
308
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
129
177
306
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
57
399
456
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
245
181
426
รวม
6,150
8,102
14,252