ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ชาย
หญิง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
465
261
726
2
คณะบริหารธุรกิจ
766
2,531
3,297
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309
338
647
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2,057
358
2,415
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
321
62
383
6
คณะศิลปศาสตร์
293
1,334
1,627
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
58
182
240
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
287
293
580
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24
76
100
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
139
1,038
1,177
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
441
412
853
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
168
121
289
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
157
182
339
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
64
387
451
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
233
178
411
รวม
5,782
7,753
13,535