ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ชาย
หญิง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
412
248
660
2
คณะบริหารธุรกิจ
958
3,087
4,045
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167
159
326
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2,446
441
2,887
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
277
59
336
6
คณะศิลปศาสตร์
299
1,222
1,521
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
78
249
327
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
283
321
604
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20
81
101
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
157
1,000
1,157
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
662
385
1,047
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
220
181
401
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
80
116
196
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
48
233
281
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
271
156
427
รวม
6,378
7,938
14,316