ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ข้าราชการ
รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
พนักงานราชการ
รวม
จ้างประจำ
รวม
จ้างชั่วคราว
รวม
รวมทั้งสิ้น
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
วิทยาเขตตรัง
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
25
0
25
30
11
41
0
8
8
0
0
0
0
4
4
55
23
78
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8
0
8
14
4
18
2
2
4
0
0
0
3
3
6
27
9
36
3
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1
0
1
25
9
34
0
1
1
0
0
0
2
1
3
28
11
39
4
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
0
0
0
13
13
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
13
14
5
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
9
9
6
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
0
2
2
0
24
24
0
6
6
0
1
1
0
13
13
0
46
46
รวม (วิทยาเขตตรัง)
36
137
20
1
28
222
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
1
กองกลาง
0
0
0
0
13
13
0
1
1
0
2
2
0
10
10
0
26
26
2
กองคลัง
0
2
2
0
21
21
0
0
0
0
1
1
0
9
9
0
33
33
3
กองนโยบายและแผน
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
19
19
4
กองบริหารงานบุคคล
0
0
0
0
16
16
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
18
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
13
13
6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3
1
4
34
7
41
0
1
1
0
0
0
6
6
12
43
15
58
7
คณะบริหารธุรกิจ
12
0
12
34
13
47
1
0
1
0
0
0
6
21
27
53
34
87
8
คณะวิศวกรรมศาสตร์
43
0
43
61
16
77
0
1
1
0
1
1
1
19
20
105
37
142
9
คณะศิลปศาสตร์
23
0
23
68
9
77
0
0
0
0
1
1
3
16
19
94
26
120
10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7
0
7
33
7
40
0
1
1
0
0
0
0
6
6
40
14
54
11
วิทยาลัยรัตภูมิ
3
0
3
27
10
37
0
0
0
0
0
0
2
4
6
32
14
46
12
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
6
6
13
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
1
1
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
6
6
14
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
0
0
0
3
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
4
15
สำนักงานอธิการบดี
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
18
18
16
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
0
0
0
17
17
0
0
0
0
0
0
0
10
10
0
27
27
17
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
0
1
1
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
12
12
รวม (วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา))
96
444
8
5
136
689
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
9
3
12
34
18
52
1
8
9
0
0
0
1
9
10
45
38
83
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
1
คณะเกษตรศาสตร์
6
0
6
4
7
11
1
3
4
0
0
0
0
14
14
11
24
35
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
4
0
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
1
5
3
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3
0
3
34
18
52
0
1
1
0
0
0
2
34
36
39
53
92
4
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11
0
11
5
6
11
0
1
1
0
0
0
0
0
0
16
7
23
5
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
0
2
2
0
17
17
0
4
4
0
4
4
0
9
9
0
36
36
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
1
คณะเกษตรศาสตร์
11
0
11
17
6
23
1
3
4
0
1
1
2
8
10
31
18
49
2
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
10
0
10
40
11
51
0
1
1
0
0
0
5
9
14
55
21
76
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
0
23
58
9
67
0
4
4
0
0
0
2
4
6
83
17
100
4
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
0
4
4
0
14
14
0
1
1
0
1
1
0
19
19
0
39
39
รวม (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
82
302
30
6
118
538
รวมทั้งสิ้น
214
883
58
12
282
1,449