ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
2
6
0
8
2
คณะบริหารธุรกิจ
1
5
0
6
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
6
0
6
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
13
0
14
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
0
4
6
คณะศิลปศาสตร์
0
5
0
5
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
1
0
1
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
4
0
4
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
2
0
2
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
6
0
6
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
6
1
7
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
4
5
9
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1
5
0
6
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
4
0
4
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
5
0
5
รวม
5
76
6
87