ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1,049
0
1,049
2
คณะบริหารธุรกิจ
20
4,032
0
4,052
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
326
0
326
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
0
194
0
194
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
39
2,857
0
2,896
6
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
336
0
336
7
คณะศิลปศาสตร์
0
1,523
0
1,523
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
606
0
606
9
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
327
0
327
10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
101
0
101
11
คณะเกษตรศาสตร์
5
655
0
660
12
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1,158
0
1,158
13
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
274
0
274
14
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
153
246
399
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
427
0
427
รวม
64
14,018
246
14,328
ข้อมูล ณ. วันที่ 15-01-2024