ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ชาย
หญิง
รวม
1
กองกลาง
21
12
33
2
กองคลัง
2
33
35
3
กองนโยบายและแผนงาน
7
13
20
4
กองบริหารงานบุคคล
4
14
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
5
10
15
6
คณะเกษตรศาสตร์
59
49
108
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
33
27
60
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
23
60
83
9
คณะบริหารธุรกิจ
30
67
97
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
78
121
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
31
55
86
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
108
44
152
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
21
14
35
14
คณะศิลปศาสตร์
43
83
126
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
24
36
60
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
24
69
93
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10
20
30
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
11
35
46
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
37
54
91
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
28
21
49
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8
6
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
7
9
23
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
6
6
24
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
14
35
49
25
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
33
51
84
26
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
4
4
27
สำนักงานอธิการบดี
2
16
18
28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17
10
27
29
สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
3
3
6
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
13
14
รวม
644
945
1,589