ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ชาย
หญิง
รวม
1
กองกลาง
18
8
26
2
กองคลัง
2
32
34
3
กองนโยบายและแผน
5
14
19
4
กองบริหารงานบุคคล
4
14
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
4
9
13
6
คณะเกษตรศาสตร์
45
39
84
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
34
23
57
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
22
54
76
9
คณะบริหารธุรกิจ
27
61
88
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
67
105
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
25
53
78
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
102
40
142
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
23
13
36
14
คณะศิลปศาสตร์
39
81
120
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
19
35
54
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
25
70
95
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9
14
23
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
8
32
40
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
33
51
84
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
26
20
46
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8
6
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3
6
9
23
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3
3
6
24
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
6
6
25
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
12
34
46
26
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
25
51
76
27
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
4
4
28
สำนักงานอธิการบดี
2
16
18
29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18
10
28
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
11
12
รวม
580
877
1,457