ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ชาย
หญิง
รวม
1
กองกลาง
21
8
29
2
กองคลัง
2
33
35
3
กองนโยบายและแผน
5
13
18
4
กองบริหารงานบุคคล
4
14
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
4
9
13
6
คณะเกษตรศาสตร์
55
45
100
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
31
27
58
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
23
58
81
9
คณะบริหารธุรกิจ
28
64
92
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41
76
117
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
29
53
82
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
107
42
149
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
21
14
35
14
คณะศิลปศาสตร์
43
81
124
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
22
36
58
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
22
68
90
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9
17
26
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
13
35
48
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
35
54
89
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
28
21
49
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8
6
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2
7
9
23
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3
4
7
24
สำนักงานตรวจสอบภายใน
0
6
6
25
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
14
35
49
26
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
30
52
82
27
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
4
4
28
สำนักงานอธิการบดี
3
19
22
29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18
10
28
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
13
14
รวม
622
924
1,546