ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
3
656
0
659
ธุรกิจเกษตร
0
10
0
10
ประมง
0
24
0
24
พืชศาสตร์
0
200
0
200
สัตวศาสตร์
0
283
0
283
เกษตรศาสตร์
0
27
0
27
เทคโนโลยีการผลิตพืช
2
2
0
4
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
0
6
0
6
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
28
0
28
พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
0
26
0
26
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
1
0
0
1
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
50
0
50
2
คณะบริหารธุรกิจ
20
4025
0
4045
การจัดการ
0
1632
0
1632
การตลาด
0
871
0
871
การเงิน
0
37
0
37
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
10
0
0
10
ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล
0
627
0
627
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
59
0
59
การบัญชี
0
799
0
799
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10
0
0
10
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
326
0
326
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
0
2
0
2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
160
0
160
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
61
0
61
การแพทย์แผนไทย
0
61
0
61
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
1
0
1
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม
0
4
0
4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
37
0
37
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
39
2848
0
2887
วิศวกรรมการผลิต
0
226
0
226
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
316
0
316
วิศวกรรมสำรวจ
0
139
0
139
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0
230
0
230
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
252
0
252
วิศวกรรมเครื่องกล
0
248
0
248
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
0
146
0
146
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
0
18
0
18
วิศวกรรมโยธา
39
481
0
520
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
344
0
344
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
106
0
106
เทคโนโลยีเครื่องกล
0
123
0
123
วิศวกรรมโทรคมนาคม
0
219
0
219
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
336
0
336
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
184
0
184
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
47
0
47
วิศวกรรมก่อสร้าง
0
26
0
26
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
0
79
0
79
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1520
0
1520
การท่องเที่ยว
0
183
0
183
การโรงแรม
0
270
0
270
คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์
0
54
0
54
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0
12
0
12
อาหารและโภชนาการ
0
343
0
343
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
0
600
0
600
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
2
0
2
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
0
56
0
56
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
327
0
327
สัตวแพทยศาสตร์
0
307
0
307
เทคนิคการสัตวแพทย์
0
20
0
20
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
604
0
604
สถาปัตยกรรม
0
319
0
319
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
80
0
80
การผังเมือง
0
102
0
102
ทัศนศิลป์
0
103
0
103
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
101
0
101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
0
7
0
7
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
0
10
0
10
การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
0
84
0
84
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1157
0
1157
การจัดการ
0
284
0
284
การจัดการการตลาด
0
94
0
94
การจัดการโลจิสติกส์
0
198
0
198
การจัดการนวัตกรรมทางการค้า
0
30
0
30
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
0
118
0
118
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
18
0
18
การบัญชี
0
415
0
415
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1046
0
1046
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
0
38
0
38
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
21
0
21
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
0
116
0
116
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
296
0
296
อุตสาหการ
0
115
0
115
ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย
0
117
0
117
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
0
137
0
137
ไฟฟ้า
0
206
0
206
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
153
248
401
การตลาด
0
0
18
18
ช่างไฟฟ้า
0
0
13
13
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
8
0
8
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
0
2
0
2
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
0
36
0
36
บัญชี
0
65
0
65
ช่างยนต์
0
0
75
75
การบัญชี
0
1
47
48
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
54
54
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
0
41
0
41
ไฟฟ้า
0
0
41
41
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
0
196
0
196
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
0
36
0
36
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
0
27
0
27
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0
2
0
2
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
88
0
88
การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
0
9
0
9
อุตสาหกรรมอาหาร
0
19
0
19
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
0
15
0
15
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
281
0
281
การท่องเที่ยว
0
66
0
66
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
0
16
0
16
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
0
112
0
112
การบัญชี
0
87
0
87
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
427
0
427
การจัดการ
0
42
0
42
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
0
32
0
32
วิศวกรรมโยธา
0
151
0
151
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
107
0
107
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
3
0
3
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
13
0
13
การบัญชี
0
52
0
52
การจัดการธุรกิจโรงแรม
0
27
0
27
รวม
62
14,003
248
14,313