ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
9
796
0
805
ประมง
0
102
0
102
พืชศาสตร์
0
235
0
235
สัตวศาสตร์
0
256
0
256
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3
1
0
4
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
0
31
0
31
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
90
0
90
พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
0
80
0
80
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
6
0
0
6
2
คณะบริหารธุรกิจ
28
3692
0
3720
การจัดการ
0
1454
0
1454
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
0
7
0
7
การตลาด
0
717
0
717
การเงิน
0
82
0
82
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
10
0
0
10
ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล
0
127
0
127
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
0
1
0
1
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
529
0
529
การบัญชี
0
775
0
775
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
18
0
0
18
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
589
0
589
การจัดการการตลาด
0
1
0
1
ชีววิทยาประยุกต์
0
9
0
9
เทคโนโลยีการยาง
0
1
0
1
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
0
15
0
15
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
234
0
234
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
145
0
145
การแพทย์แผนไทย
0
69
0
69
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
106
0
106
เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
0
9
0
9
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
40
2714
0
2754
วิศวกรรมการผลิต
0
237
0
237
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
200
0
200
วิศวกรรมสำรวจ
0
146
0
146
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0
177
0
177
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
243
0
243
วิศวกรรมเครื่องกล
0
260
0
260
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
0
109
0
109
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
0
33
0
33
วิศวกรรมโยธา
40
328
0
368
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
298
0
298
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
221
0
221
เทคโนโลยีเครื่องกล
0
161
0
161
วิศวกรรมโทรคมนาคม
0
301
0
301
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
508
0
508
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
229
0
229
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
123
0
123
วิศวกรรมก่อสร้าง
0
69
0
69
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
0
17
0
17
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
0
70
0
70
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1840
0
1840
การท่องเที่ยว
0
200
0
200
การโรงแรม
0
505
0
505
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0
225
0
225
อาหารและโภชนาการ
0
381
0
381
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
0
352
0
352
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
35
0
35
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
0
142
0
142
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
263
0
263
สัตวแพทยศาสตร์
0
263
0
263
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
595
0
595
สถาปัตยกรรม
0
337
0
337
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
1
0
1
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
86
0
86
การผังเมือง
0
98
0
98
ทัศนศิลป์
0
73
0
73
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
125
0
125
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
0
13
0
13
การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
0
112
0
112
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1270
0
1270
การจัดการ
0
265
0
265
การจัดการการตลาด
0
130
0
130
การตลาด
0
1
0
1
การเงิน
0
7
0
7
การจัดการโลจิสติกส์
0
225
0
225
การจัดการนวัตกรรมทางการค้า
0
10
0
10
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
0
20
0
20
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
101
0
101
การจัดการเป็นผู้ประกอบการ
0
11
0
11
การบัญชี
0
491
0
491
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
988
0
988
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
0
131
0
131
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
78
0
78
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
0
91
0
91
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
300
0
300
อุตสาหการ
0
62
0
62
ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย
0
64
0
64
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
0
143
0
143
ไฟฟ้า
0
119
0
119
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
149
186
335
การตลาด
0
0
9
9
ช่างไฟฟ้า
0
0
56
56
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
45
0
45
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
0
33
0
33
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
2
0
2
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
2
0
2
บัญชี
0
67
0
67
ช่างยนต์
0
0
53
53
การบัญชี
0
0
33
33
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
35
35
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3
344
0
347
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
0
63
0
63
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
0
68
0
68
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0
1
0
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0
10
0
10
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
98
0
98
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
3
0
0
3
อุตสาหกรรมอาหาร
0
52
0
52
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
0
52
0
52
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
475
0
475
การท่องเที่ยว
0
145
0
145
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
0
31
0
31
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
1
0
1
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
0
99
0
99
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
57
0
57
การบัญชี
0
142
0
142
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
459
0
459
การจัดการ
0
102
0
102
วิศวกรรมโยธา
0
139
0
139
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
83
0
83
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
15
0
15
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
72
0
72
การบัญชี
0
48
0
48
รวม
80
14,807
186
15,073