ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
7
858
0
865
ประมง
0
96
0
96
พืชศาสตร์
0
260
0
260
พืชสวนประดับ
0
1
0
1
สัตวศาสตร์
0
292
0
292
เกษตรศาสตร์
0
5
0
5
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3
1
0
4
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
0
28
0
28
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
83
0
83
พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
0
74
0
74
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
4
0
0
4
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
17
0
17
2
คณะบริหารธุรกิจ
26
5011
0
5037
การจัดการ
0
1981
0
1981
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
0
7
0
7
การตลาด
0
1002
0
1002
การเงิน
0
80
0
80
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
8
0
0
8
ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล
0
397
0
397
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
0
1
0
1
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
510
0
510
การบัญชี
0
1033
0
1033
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
18
0
0
18
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
620
0
620
การจัดการการตลาด
0
1
0
1
ชีววิทยาประยุกต์
0
9
0
9
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
0
13
0
13
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
270
0
270
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
145
0
145
การแพทย์แผนไทย
0
70
0
70
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม
0
1
0
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
102
0
102
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
0
0
0
เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
0
9
0
9
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
44
3340
0
3384
วิศวกรรมการผลิต
0
268
0
268
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
284
0
284
วิศวกรรมสำรวจ
0
168
0
168
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0
234
0
234
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
319
0
319
วิศวกรรมเครื่องกล
0
294
0
294
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
0
144
0
144
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
0
31
0
31
วิศวกรรมโยธา
44
474
0
518
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
372
0
372
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
1
0
1
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
224
0
224
เทคโนโลยีเครื่องกล
0
188
0
188
วิศวกรรมโทรคมนาคม
0
339
0
339
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
452
0
452
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
211
0
211
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
103
0
103
วิศวกรรมก่อสร้าง
0
61
0
61
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
0
12
0
12
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
0
65
0
65
6
คณะศิลปศาสตร์
0
2203
0
2203
การท่องเที่ยว
0
233
0
233
การโรงแรม
0
590
0
590
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0
222
0
222
อาหารและโภชนาการ
0
477
0
477
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
0
486
0
486
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
33
0
33
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
0
162
0
162
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
323
0
323
สัตวแพทยศาสตร์
0
323
0
323
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
686
0
686
สถาปัตยกรรม
0
391
0
391
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
94
0
94
การผังเมือง
0
108
0
108
ทัศนศิลป์
0
93
0
93
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
160
0
160
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
0
12
0
12
การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
0
148
0
148
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1588
0
1588
การจัดการ
0
334
0
334
การจัดการการตลาด
0
151
0
151
การตลาด
0
1
0
1
การเงิน
0
7
0
7
การจัดการโลจิสติกส์
0
256
0
256
การจัดการนวัตกรรมทางการค้า
0
13
0
13
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
0
67
0
67
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
98
0
98
การจัดการเป็นผู้ประกอบการ
0
8
0
8
การบัญชี
0
644
0
644
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
1206
0
1206
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
0
128
0
128
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
75
0
75
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
0
117
0
117
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
352
0
352
อุตสาหการ
0
90
0
90
ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย
0
121
0
121
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
0
158
0
158
ไฟฟ้า
0
165
0
165
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
177
274
451
การตลาด
0
0
16
16
ช่างไฟฟ้า
0
0
64
64
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
39
0
39
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
0
35
0
35
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
1
0
1
บัญชี
0
97
0
97
ช่างยนต์
0
0
82
82
การบัญชี
0
0
53
53
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
59
59
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
0
5
0
5
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1
305
0
306
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
0
59
0
59
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
0
63
0
63
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0
1
0
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0
8
0
8
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
83
0
83
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
1
0
0
1
การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
0
0
0
อุตสาหกรรมอาหาร
0
43
0
43
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
0
48
0
48
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
457
0
457
การท่องเที่ยว
0
131
0
131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
0
31
0
31
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
0
100
0
100
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
56
0
56
การบัญชี
0
139
0
139
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
527
0
527
การจัดการ
0
93
0
93
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
0
11
0
11
วิศวกรรมโยธา
0
172
0
172
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
99
0
99
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
15
0
15
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
71
0
71
การบัญชี
0
66
0
66
รวม
78
17,913
274
18,265