ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
9
717
0
726
ประมง
0
117
0
117
พืชศาสตร์
0
202
0
202
สัตวศาสตร์
0
173
0
173
เทคโนโลยีการผลิตพืช
2
1
0
3
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
0
31
0
31
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
95
0
95
พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
0
97
0
97
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
7
0
0
7
2
คณะบริหารธุรกิจ
25
3272
0
3297
การจัดการ
0
1279
0
1279
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
0
12
0
12
การตลาด
0
641
0
641
การเงิน
0
104
0
104
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
583
0
583
การบัญชี
0
653
0
653
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
25
0
0
25
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
647
0
647
0
29
0
29
ชีววิทยาประยุกต์
0
21
0
21
เทคโนโลยีการยาง
0
1
0
1
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
0
25
0
25
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
223
0
223
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
145
0
145
การแพทย์แผนไทย
0
75
0
75
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
118
0
118
เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
0
10
0
10
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19
2397
0
2416
วิศวกรรมการผลิต
0
194
0
194
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
145
0
145
วิศวกรรมสำรวจ
0
124
0
124
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0
137
0
137
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
241
0
241
วิศวกรรมเครื่องกล
0
235
0
235
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
0
80
0
80
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
0
38
0
38
วิศวกรรมโยธา
19
271
0
290
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
264
0
264
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
182
0
182
เทคโนโลยีเครื่องกล
0
160
0
160
วิศวกรรมโทรคมนาคม
0
326
0
326
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
383
0
383
0
7
0
7
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
189
0
189
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
103
0
103
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0
3
0
3
วิศวกรรมก่อสร้าง
0
48
0
48
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
0
33
0
33
6
คณะศิลปศาสตร์
0
1627
0
1627
การท่องเที่ยว
0
223
0
223
การโรงแรม
0
416
0
416
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0
325
0
325
อาหารและโภชนาการ
0
342
0
342
ภาษาต่างประเทศ
0
166
0
166
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
33
0
33
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
0
122
0
122
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
240
0
240
สัตวแพทยศาสตร์
0
240
0
240
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
580
0
580
จิตรกรรม
0
1
0
1
สถาปัตยกรรม
0
296
0
296
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
1
0
1
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
98
0
98
การผังเมือง
0
114
0
114
ทัศนศิลป์
0
70
0
70
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
100
0
100
0
3
0
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
0
5
0
5
การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
0
92
0
92
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
1177
0
1177
0
8
0
8
การจัดการ
0
210
0
210
การจัดการการตลาด
0
133
0
133
การตลาด
0
2
0
2
การเงิน
0
11
0
11
การจัดการโลจิสติกส์
0
233
0
233
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
4
0
4
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
94
0
94
การจัดการเป็นผู้ประกอบการ
0
23
0
23
การบัญชี
0
450
0
450
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
853
0
853
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
0
186
0
186
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
102
0
102
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
0
76
0
76
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
278
0
278
อุตสาหการ
0
32
0
32
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
0
122
0
122
ไฟฟ้า
0
57
0
57
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
121
168
289
การตลาด
0
0
22
22
ช่างไฟฟ้า
0
0
41
41
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
41
0
41
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
0
29
0
29
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
4
0
4
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
0
12
0
12
บัญชี
0
35
0
35
ช่างยนต์
0
0
33
33
การบัญชี
0
0
36
36
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
36
36
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3
336
0
339
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
0
59
0
59
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
0
70
0
70
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0
5
0
5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0
15
0
15
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
87
0
87
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
3
0
0
3
การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
0
2
0
2
อุตสาหกรรมอาหาร
0
39
0
39
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
0
59
0
59
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
451
0
451
การท่องเที่ยว
0
105
0
105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
0
20
0
20
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
0
76
0
76
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
86
0
86
การบัญชี
0
164
0
164
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
411
0
411
การจัดการ
0
87
0
87
วิศวกรรมโยธา
0
115
0
115
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
70
0
70
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0
25
0
25
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
54
0
54
การบัญชี
0
60
0
60
รวม
56
13,312
168
13,536