ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
2
6
0
8
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั้งยืน
1
0
0
1
ธุรกิจเกษตร
0
1
0
1
พืชศาสตร์
0
1
0
1
พืชสวนประดับและภูมิทัศน์
0
1
0
1
สัตวศาสตร์
0
1
0
1
เกษตรอัจฉริยะ
0
1
0
1
เทคโนโลยีการผลิตพืช
1
0
0
1
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
1
0
1
2
คณะบริหารธุรกิจ
1
5
0
6
การจัดการ
0
1
0
1
การตลาด
0
1
0
1
การเงิน
0
1
0
1
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
1
0
0
1
ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล
0
1
0
1
การบัญชี
0
1
0
1
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
6
0
6
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
0
1
0
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
1
0
1
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
1
0
1
การแพทย์แผนไทย
0
1
0
1
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม
0
1
0
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0
1
0
1
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
13
0
14
วิศวกรรมการผลิต
0
1
0
1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0
1
0
1
วิศวกรรมสำรวจ
0
1
0
1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0
1
0
1
วิศวกรรมอุตสาหการ
0
1
0
1
วิศวกรรมเครื่องกล
0
1
0
1
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
0
1
0
1
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
0
1
0
1
วิศวกรรมโยธา
1
1
0
2
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
1
0
1
เทคโนโลยีอุตสาหการ
0
1
0
1
เทคโนโลยีเครื่องกล
0
1
0
1
วิศวกรรมโทรคมนาคม
0
1
0
1
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
0
4
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
1
0
1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
0
1
0
1
วิศวกรรมก่อสร้าง
0
1
0
1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
0
1
0
1
6
คณะศิลปศาสตร์
0
5
0
5
การท่องเที่ยว
0
1
0
1
การโรงแรม
0
1
0
1
คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์
0
1
0
1
อาหารและโภชนาการ
0
1
0
1
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
0
1
0
1
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
1
0
1
สัตวแพทยศาสตร์
0
1
0
1
8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
4
0
4
สถาปัตยกรรม
0
1
0
1
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
0
1
0
1
การผังเมือง
0
1
0
1
ทัศนศิลป์
0
1
0
1
9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0
2
0
2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
0
1
0
1
การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
0
1
0
1
10
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
6
0
6
การจัดการ
0
1
0
1
การจัดการการตลาด
0
1
0
1
การจัดการโลจิสติกส์
0
1
0
1
การจัดการนวัตกรรมทางการค้า
0
1
0
1
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
0
1
0
1
การบัญชี
0
1
0
1
11
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
6
1
7
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
0
1
1
2
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
0
1
0
1
อุตสาหการ
0
1
0
1
ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย
0
1
0
1
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
0
1
0
1
ไฟฟ้า
0
1
0
1
12
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
4
5
9
การตลาด
0
0
1
1
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
0
1
0
1
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
0
1
0
1
บัญชีบัณฑิต
0
1
0
1
ช่างยนต์
0
0
1
1
การบัญชี
0
0
1
1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0
0
1
1
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
0
1
0
1
ไฟฟ้า
0
0
1
1
13
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1
5
0
6
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
0
1
0
1
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
0
1
0
1
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0
1
0
1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม
1
0
0
1
อุตสาหกรรมอาหาร
0
1
0
1
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
0
1
0
1
14
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
4
0
4
การท่องเที่ยว
0
1
0
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
0
1
0
1
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
0
1
0
1
การบัญชี
0
1
0
1
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
5
0
5
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
0
1
0
1
วิศวกรรมโยธา
0
1
0
1
วิศวกรรมไฟฟ้า
0
1
0
1
การบัญชี
0
1
0
1
การจัดการธุรกิจโรงแรม
0
1
0
1
รวม
5
76
6
87