ข้อมูล ณ วันที่ 2024/04/19
ลำดับ
วิทยาเขต
ข้าราชการ
รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
พนักงานราชการ
รวม
จ้างประจำ
รวม
จ้างชั่วคราว
รวม
รวมทั้งสิ้น
รวม
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
50
46
96
192
252
444
2
6
8
4
1
5
57
79
136
305
384
689
2
วิทยาเขตตรัง
22
14
36
37
100
137
3
17
20
1
0
1
15
13
28
78
144
222
3
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
38
44
82
91
211
302
12
18
30
6
0
6
46
72
118
193
345
538
รวม
110
104
214
320
563
883
17
41
58
11
1
12
118
164
282
576
873
1,449
รวมทั้งสิ้น
214
883
58
12
282
1,449
หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลสถิติบุคลากรย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566