ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวม
1
กองกลาง
0
17
0
4
12
33
2
กองคลัง
3
21
0
1
10
35
3
กองนโยบายและแผนงาน
0
14
0
0
6
20
4
กองบริหารงานบุคคล
0
16
2
0
0
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
10
0
0
5
15
6
คณะเกษตรศาสตร์
32
38
8
2
28
108
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5
43
1
0
11
60
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
11
52
1
0
19
83
9
คณะบริหารธุรกิจ
23
44
2
1
27
97
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30
74
5
1
11
121
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
29
42
8
0
7
86
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
53
75
0
1
23
152
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
9
17
4
0
5
35
14
คณะศิลปศาสตร์
24
77
1
2
22
126
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10
43
1
0
6
60
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3
53
1
0
36
93
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15
12
1
0
2
30
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2
36
1
0
7
46
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
12
57
8
0
14
91
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
4
37
0
0
8
49
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
13
1
0
0
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
7
0
0
2
9
23
สำนักงานตรวจสอบภายใน
1
4
0
0
1
6
24
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
2
25
6
1
15
49
25
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
7
30
6
13
28
84
26
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
3
0
0
1
4
27
สำนักงานอธิการบดี
0
12
1
0
5
18
28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
17
0
0
10
27
29
สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
0
3
0
0
3
6
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
9
0
0
4
14
รวม
276
901
58
26
328
1,589