ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวม
1
กองกลาง
0
17
0
4
13
34
2
กองคลัง
3
20
0
1
9
33
3
กองนโยบายและแผนงาน
0
13
0
0
7
20
4
กองบริหารงานบุคคล
0
15
1
0
0
16
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
10
0
0
5
15
6
คณะเกษตรศาสตร์
32
31
8
2
28
101
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6
40
1
0
12
59
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
11
50
1
0
21
83
9
คณะบริหารธุรกิจ
23
43
2
1
26
95
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30
70
5
1
11
117
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
29
39
8
0
8
84
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
53
72
0
1
23
149
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
9
17
3
0
6
35
14
คณะศิลปศาสตร์
24
71
1
2
23
121
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10
40
1
0
7
58
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3
51
1
0
36
91
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15
11
1
0
2
29
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2
36
1
0
8
47
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
12
56
8
0
15
91
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
4
36
0
0
8
48
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
13
1
0
0
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
7
0
0
2
9
23
สำนักงานตรวจสอบภายใน
1
4
0
0
1
6
24
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
2
24
6
1
18
51
25
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
7
29
6
14
30
86
26
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
3
0
0
1
4
27
สำนักงานอธิการบดี
0
12
1
0
5
18
28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
17
0
0
11
28
29
สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
0
3
0
0
3
6
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
9
0
0
3
13
รวม
277
859
56
27
342
1,561