ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวม
1
กองกลาง
0
13
0
3
13
29
2
กองคลัง
3
21
0
1
10
35
3
กองนโยบายและแผน
0
14
0
0
4
18
4
กองบริหารงานบุคคล
0
16
2
0
0
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
9
0
0
4
13
6
คณะเกษตรศาสตร์
25
38
8
2
27
100
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4
43
1
0
10
58
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
10
51
1
0
19
81
9
คณะบริหารธุรกิจ
18
44
2
1
27
92
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
74
4
1
9
117
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
27
41
7
0
7
82
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
51
76
1
1
20
149
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8
18
4
0
5
35
14
คณะศิลปศาสตร์
23
77
1
1
22
124
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8
43
1
0
6
58
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3
50
1
0
36
90
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14
11
1
0
0
26
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2
37
1
0
8
48
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
12
54
9
0
14
89
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
4
37
0
0
8
49
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
13
1
0
0
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
7
0
0
2
9
23
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0
3
0
0
4
7
24
สำนักงานตรวจสอบภายใน
1
4
0
0
1
6
25
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
2
25
6
1
15
49
26
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
7
31
6
8
30
82
27
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
3
1
0
0
4
28
สำนักงานอธิการบดี
0
16
0
0
6
22
29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
17
0
0
11
28
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
9
0
0
4
14
รวม
252
895
58
19
322
1,546