ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
รวม
1
กองกลาง
0
13
1
2
10
26
2
กองคลัง
3
21
0
1
9
34
3
กองนโยบายและแผน
0
14
0
0
5
19
4
กองบริหารงานบุคคล
0
16
2
0
0
18
5
กองพัฒนานักศึกษา
0
9
0
0
4
13
6
คณะเกษตรศาสตร์
17
34
8
1
24
84
7
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4
42
1
0
10
57
8
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
10
51
1
0
14
76
9
คณะบริหารธุรกิจ
12
47
1
0
28
88
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
71
5
0
6
105
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
25
41
8
0
4
78
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
43
77
1
1
20
142
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8
18
4
0
6
36
14
คณะศิลปศาสตร์
23
77
0
1
19
120
15
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7
40
1
0
6
54
16
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3
54
1
0
37
95
17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11
11
1
0
0
23
18
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1
35
1
0
3
40
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
12
53
9
0
10
84
20
วิทยาลัยรัตภูมิ
3
37
0
0
6
46
21
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
13
1
0
0
14
22
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0
7
0
0
2
9
23
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0
3
0
0
3
6
24
สำนักงานตรวจสอบภายใน
1
4
0
0
1
6
25
สำนักงานวิทยาเขตตรัง
2
24
6
1
13
46
26
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
6
31
6
5
28
76
27
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
3
1
0
0
4
28
สำนักงานอธิการบดี
0
16
0
0
2
18
29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
17
0
0
11
28
30
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
9
0
0
2
12
รวม
215
888
59
12
283
1,457