ลำดับ
คณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
1
คณะเกษตรศาสตร์
3
8
5
16
2
คณะบริหารธุรกิจ
1
5
0
6
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
11
3
14
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
13
0
14
5
คณะศิลปศาสตร์
0
7
0
7
6
คณะสัตวแพทยศาสตร์
0
1
0
1
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0
5
0
5
8
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
4
0
5
9
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
0
7
3
10
10
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0
7
0
7
11
วิทยาลัยรัตภูมิ
0
2
9
11
12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3
15
0
18
13
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
0
3
0
3
14
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
0
5
5
10
รวม
9
93
25
127